«Анда нухэдэй дулаахан духэригтэ»

«Анда нухэдэй дулаахан духэригтэ»

Монголой Хаан Хэнтэйн ансамблиин байгуулагдаhаар 35 жэлэйнь ойн баяр эндэ hая тэмдэглэгдээ. Тус хэмжээ ябуулгада Ага нютагhаа гурэнэй дуу хатарай ундэhэтэнэй «Амар сайн» театрай ажахын талаар захиралай орлогшо Цыренов Дондок Батоевич баяр ёhололой hайндэртэ хабаадажа ерэhэн байна.

Хэнтэйн аймагай мэргэжэлэй урлалай байгуулагдаhаар 60 жэлэй ойгоор дашарамдуулан, соёл урлалай талаар хэдэн удэрэй туршада элдэб янзын ажаябуулганууд эмхидхэгдэhэн  байха юм.  Эрдэмэй практическа конференци унгэргэгдэжэ, тэндэ хэдэн шэглэлээр ажал ябуулагдаа, тусхай элидхэлнууд шагнагдаба. Соёлшодой ажабайдалда хабаатай бэрхэшээлтэ асуудалнуудые шиидхэхэhээ гадна хугжэлтын саашанхи хараа тусэбууд табигдаhан байна. Энэ хэмжээ ябуулгын тугэсхэлдэ хугжэм дуута тоглолтоор сугларhан олон тоото айлшадаа урмашуулан баясуулаа.

«Олон ондоо нютагуудhаа ерэhэн айлшадаа Хаан Хэнтэйн ансамблиин хэдэн уе артистнар, муноо 60-70 наhа гуйсэhэн урдын дуушад, хатаршад сог залияа алдаагуй, мэргэжэлтэ шадабарияа тоорёогуй байhанаа дахин дахин гэршэлээ бшуу. Хоёр часай туршада ургэн дэлисэтэй программа арад зондоо дурадхажа, унэхоороошье, харагшадайнгаа зурхэ сэдьхэл доhолгожо шадаhан байна», — гээд, Дондок Батоевич hанамжараа хубаалдана. Урдын соёлой ажалтадаар уулзалганууд эмхидхэгдэжэ, хэжэ, ябуулагдажа байhан ажалай амжалтатай алхамууд, ерээдуйн хараа тусэбууд тухай дэлгэрэнгы хоорэлдоон боложо унгэроо.

Олон жэлэй туршада хани харилсаатайгаар худэлжэ ябаhан анда нухэдоо  35 жэлэйнь ойн баяраар ушоо дахин халуунаар амаршалнабди!