«Хүхюун Бадмаахай»

Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ талаар hүүлэй үедэ элдэб хэмжээнэй ажаябуулганууд хаа-хаанагүй үргэн дэлисэтэйгээр үнгэргэгдэдэг болонхой.

Үбэр Байгалай хизаарай соелой министерствын, Агын Буряадай тойрогой захиргаанай социальна хүгжэлтын таhагай болон Гүрэнэй үндэhэтэнэй дуу хатарай «Амар сайн»  театрай үүсхэлээр мүнөө, апрелиин 5-да «Хүхюун Бадмаахай» гэhэн багашуулай хоорондо шог хөөрөөнүүдэй харалга үнгэргэгдэхэнь.

Эндэ түрэл хэлэеэ дэмжэхэ ба хүгжөөхэ , шог зугаатай хөөрөөнүүдэй нааданда багашуулые театрта дурлуулха ба hурагшадай талаан бэлиг элирүүлхэ зорилготойгоор тус хэмжээ ябуулга эгээ түрүүшынхеэ эмхидхэгдэбэ.

Тус харалга мүрысөөн гурбан hалбаряар ябуулагдаха: «Эрхим хөөрэгшэ» (6-7; 8-10; 11-14 наhатай үхибүүд), «Эрхим зүжэг» (наhанай хэмжүүр хизаарлагданагүй, 10 хүнhөө дээшэ бэшэ), «Эрхим зохеолшон» (10-14; 15-25 наhатайшуул хабаадаха эрхэтэй).

Тойрогоймнай олон нютагуудаар ажаhуудаг, буряад хэлэндээ эльгэлэн хандадаг багашуул энэ ажаябуулгада хабаадажа, эрхим дүнгүүдые туйлахань дамжаггүй. Шог ёгто богонихон хөөрөөнүүдые мүнөөнhөө бэлдэжэ, ууган буряад хэлэнэйнгээ баян нөөсые олониитын үзэмжэдэ дурадхаха тааруу зохид арга боломжо олгогдоhондонь урмашахаар.

Энеэдэн – эм гэжэ дэмыдэ хэлсэдэггүй ха юм. Тиимэhээ эльгэнэйнгээ эгшэтэр энеэлдэхэеэ сугларая, наhаяа утадхая!