Эхэнэрнүүдэй Уласхоорондын үдэртэ зорюулагдана…

Эгээл дүтөөр hанагдаха аяа хайрата эжынэртээ, түшэг тулга эгэшэ дүүнэртээ, найдамтайхан хани нүхэртөө тусхай бэлэг хэхэ аргатайт, манай урдаа хараха бүhэтэйшүүл.

Мартын 8-ай hайндэртэ зорюулагдаhан, аялга дуутай, сог залитай, янза бүриин хатар наадатай hайндэрэй концертдэ ерэжэ, зүрхэ сэдьхэлээ баясуулыта, хүгжэм дуунай зэдэлээн соо аятай зохидоор амарыта!