Харагшадай зүрхэ сэдьхэл хужарлуулба

Ааяма халуун зунай һайхан үдэшэ Могойтын аймагай Ага станциин ажаһуугшадай урманда «Амар сайн» театрай артистнар аялга дуугаа хангюурдажа, янза бүриин хатараа дэлгэн, ирагуу хүгжэм дуута тоглолтоороо нютагаархинаа урмашуулба.
Түргэн бушуу гүйдэлтэй эрхүү буряадуудай ёохор, ород, буряад, англи, монгол хэлэнүүд дээрэ гүйсэдхэгдэһэн дуунууд, элдэб арадуудай онсо илгаатай хатарнууд олондо һайшаагдаа, артистнарай мэргэжэлтэ шадабаринь харагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө.