Онсохон аялга дуутай шэдитэ хөөмэйн дуун

Шэнэ жэлэй эхинhээ «Амар сайн» театрай артист,  «Түбэргөөн» фольклорно бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ, Агын Буряадай автономито тойрогой соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Леонид Бабалаев «Звучи, мой хуур» гэhэн ниитэ гаршаг доро хэшээл-наадануудые эмхидхэжэ эхилээ.

Юуб гэхэдэ, Ага, Могойто тосхоной сэсэрлигүүдэй хүмүүжэмэлнүүдтэй, hургуулиин шабинартай ба оюутадтай уулзалганууд энэ hарын туршада хаа-хаанагүй үнгэргэгдөө.

Тус уулзалгануудта багашуулшье, оюутадшье ехэ дуратайгаар хабаадажа, хүгжэмтэ зэр зэмсэгүүдээр – морин хуур, лимбэ, аман хуур, сууха хуур, тобшуур г.м. ехэтэ hонирхожо, хөөмэйн дуун гээшэ хаанаhаа эхи үндэhэтэйб, ямар түүхэтэйб гэжэ олон эдиршүүл мэдэхэтэй болоо. Олон жэлэй хугасаада соел урлалай оршон байдалда урагшатай ажаллажа ябаhан мэдээжэ үльгэршэн Леонид Бабалаевай хэшээлнүүд олондо hайшаагдаа, илангаяа сэсэрлигэй багашуул энэ уулзалга бата бэхеэр хадуун абаа еhотой.

Хүгжэмтэ зэр зэмсэгүүдые өөрөө урлан бүтээхэ аргатай, оньhо шэдииень hайн мэдэхэ, дүршэлтэй уран гартан hонин хөөрөө дэлгэжэ, ирагуу аялга хүгжэмэй оршолонто юртэмсын гүн далайн «дуhалнуудтай» ургажа ябаа «улаан бургааhатадые» танилсуулба.

Уридшалан табигдаhан түсэбэй ёhоор, Ага нютагайнгаа хэдэн hуурин тосхонгуудаар ябажа, тус хэмжээ ябуулга үргэлжэлхөөр хараалагдана.