Шэнэ жэлээ зүжэгөөр эхилбэ

Россида соносхогдоhон театрай жэлдэ зорюулан, «Амар сайн» театрай артистнар «Ага минии — алтан үлгы» («Колыбель моя — золотая Ага») зүжэг-наадаяа тойрогой нютагуудаар ажаhуудаг арад зондоо дурадхахань.

Агын буряадуудай түүхэдэ үндэhэлэн табигдаhан удха шанартай, хүн зоной зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулмэ үзэгдэлнүүдые зураглаhан, задатай хонгеохон дуу хатараар шэмэглэгдэhэн зүжэг-наадандаа уринабди!

Январиин 17-до – Агада;

Январиин 23-да – Могойтодо;

Январиин 24-дэ – Дулдаргада.