Зохеохы ажалаа нэгэдуулэн

Забайкалиин уласхоорондын VIII кинофестивалиин хэмжээндэ Ага нютагтамнай Монгол hайхан оронhоо булэг айлшад буужа ерэнхэй.

Агваанцэрэнгийн Энхтайван. Энэ хунэй нэрэ соло холо ойгуур сууда гаранхай. «Под вечным небом» («Мунхэ тэнгэриин хусэн доро») агууехэ Чингисхаанай гол дурэ гуйсэдхэгшэ, 370 гаран хугжэмтэ бутээлнуудэй, тэрэ тоодо симфоническа оркестрэй гуйсэдхэдэг 20 гаран бутээлнуудэй автор юм. Олондо мэдээжэ хугжэмшэн, кино буулгагша, режиссер, дууриин театрай дуушан (тенор), киногой актер Энхтайван Бимбаагийн Баярмагнай нухэртэеэ хамта «Амар сайн» театрай артистнартай уулзалга унгэргэжэ, зохеохы ажалтаяа хубаалдахын хажуугаар саашадаа суг хамта ундэhэн арадайнгаа соел урлал улам хугжоохэ талаар холын хараатай, хани харилсаатай хэлсээ тусэбуудые табиhан байнад.

Агымнай хизаар ороноо шэнжэлэлгын «Алтан жаса» булгэмэй гэшуудтэй мун лэ hонин хоорэлдоон эмхидхэгдэжэ, буряад угсаата арадайнгаа уг унги, ундэhэн hуури, туухэ болон соел гэгээрэл тухай олон талын асуудалнууд хэлсэгдээ, hанамжа дурадхалнуудаараа хубаалдаhан байна. Уянгата hайхан буряад арадаймнай дуунуудшье зэдэлhэн байха юм.