Зунай амаралтын үедэ

Манай театрай аман зохёолой «Түбэргөөн» бүлгэмэй артистнар мүнөөдэр Урда-Ага, Сахюурта нютагай багашуултай уулзалгануудые үнгэргөө. Һургуулиин дэргэдэхи үдэрэй лагерьта амаржа байһан үхибүүд соёлшодтой харилсажа, хүгжэмтэ зэмсэгүүд, тэдэнэй илгаа ба янзанууд тухай шэнэ мэдэсэтэй болоо. Тиихэдэ Леонид Бабалаевай хөөрэжэ үгэһэн хөөмэйн дуун тухай, тэрэнэй түүхэ ехэтэ һонирхон шагнаа.
«Алтаргана», «Дуулим харгы», «Алхана» г.м. уянгата хүгжэм аялга али алишье нютагта манай артистнар зэдэлүүлжэ, «Звучи, мой хуур» гэһэн һурагшадта зорюулагдаһан лекци-концертнь 28-дахи театральна хаһын түгэсхэлэй шата боложо үгэбэ.