Зурагууд, зүжэгшье нэгэ үндэhэтэй

Буряад арадаймнай үльгэр түүхэдэ ороhон гайхамшагта Наян-Наваа орон, суута Балжан хатан, Онон хатан эжы, хүдэр шамбай Бабжа Барас Баатар – эдэ бүгэдэ уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн «Амар сайн» киноконцертнэ заалай фойе соо дэлгээгдэнхэй.

Манай нютагай уран гартан, Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн, «Ага минии – алтан үлгы» зүжэг-концертын гол дүрэнүүдэй хубсаhа шэмэглэгшэ, талаан бэлигтэй Намжилма Эрдынеевагай бүтээлнүүдэй гол геройнууд гансашье зурагууд дээрэ бэшэ, зүгөөр бодото тайзан дээрэhээ холын үе сагай түүхые hануулан, та олон харагшадта дурадхагдана.