Новости

АДИСА ЗААБОЛ ЭДЭГЭХЭ!

"Амар сайн" театрай үүсхэлээр эмхидхэгдэжэ байһан "ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА" нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулгада тойрогоймнай ажаһуугшад эдэбхитэйгээр хабаадаха бэзэ гэжэ найданабди.


Алтан дэлхэйдэ мэнэ һаяхан мүндэлһэн, хүндэ үбшэндэ нэрбэгдээд байһан нялха нарай үхибүүндэ арад зоной аша туһаар хаа-хаанагүй буян үйлэдэгдэжэ байһаниинь элитэ.


Буряад орондо ажаһуугша Арсалан ба Дарима Гармаевтанай бишыхан Адиса басаганай элүүр энхэхэн үндыхын, эдэгэхын түлөө гарта һабаартараа оролдон, шадаха зэргээрээ туһалаял даа гэжэ уряалха байнабди.


Тойрог дотор соёл урлалай оршон байдалда ажаллажа байһан артистнар олоороо хамтаржа, энэрхы сэдьхэлһээ концерт-наада эмхидхэжэ байһандань урмашахаар.


Мартын 22-то үдэшын 18:30 сагта "Амар сайн" театрай болон Агымнай мэдээжэ дуушадай хабаадалгатай нааданда уринабди.


Энэ хэмжээ ябуулгада сугларһан мүнгэн зөөри Адиса басаганай эмнэлгэдэ нэмэри болгон эльгээгдэхэ юм.

АМИ НАҺА АБАРХА ТАРИЛГАДА ХУБИТАЯА ОРУУЛАЛСАЯ!Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все