Новости

АМАРХАН МЭНДЭЕЭ ХЭЛСЭЕ...

Уянгата хүгжэмэй шэдитэ аялга дуунууд хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулэн уяруулха, урмашуулан далижуулха аргатай бшуу. Аялгаар hайхан буряад дуунуудай зэдэлээн соо заха хизааргүй үргэн талын уужам тэнюун байдалшье, арад зоной ажабайдалай хани харилсааншье, инаг дуранай нангин сэбэр мэдэрэлшье заатагүй дурсагдадаг, сэдьхэлэй оёорhоо мүндэлэн гараhан мүрнүүд олондо hайшаагдадагынь эли ха юм даа. Дуунда дуратайшуулай урманда "Амар сайн" театрай буряад арадай хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй оркестрэй ба дуушадай "АМАРХАН МЭНДЭЕЭ ХЭЛСЭЕ..." гэhэн ээлжээтэ нааданда та бүгэдэнөө уринабди! Үдэшын туршада буряад арадай болон олондо мэдээжэ болоhон нэрэтэ дуунууд зэдэлжэл мэдэхэ! Февралиин 6-да, үдэшын 18:30 сагта "Амар сайн" театртаа ерэжэ амарыта, дуу хүгжэмөөр сэдьхэлээ баясуулыта.Просмотров: 11Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg