Новости

АМАРШАЛНАБДИ ҮНЭНХЭ ЗҮРХЭНҺӨӨ.

..Хүтэлбэрилхы ажалай баян дүршэлтэй, олониие ударидан, соел урлалай һалбариие ээм мүр дээрээ даажа абаһан, урагшатай хүдэлжэ ябаһан эрхим хүндэтэ ЦЫМПИЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНАЕ түрэһэн үдэрөөрнь "Амар сайн" театрай ажалтадай зүгһөө хани халуунаар амаршалнабди!

Гүрэнэй эмхи зургаанай нэгэ ехэ хубиие - Үбэр Байгалай хизаарай соелой яаманиие даажа, хүгжэлтын замда дайралдадаг олон тоото элдэб дабаануудые ядамаргүй дабажа, хараалһан түсэбүүдээ, ажал хэрэгүүдээ үндэр хэмжээндэ бэелүүлхыетнай хүсэнэбди. Суг хамта хүдэлдэг зонойнгоо хайра хүндэдэнь хүртэжэ, амжалта туйлалтануудаарнь хододоо баясажа ябахатнай болтогой! Заяашандаа залуулжа, сахюусандаа дүнгүүлжэ, ажалдаа абьяастай, гэр бүлэдөө зол жаргалтай, элүүр энхэ ябахыетнай үреэнэбди!Просмотров: 0Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg