Новости

"АМАР САЙН" ЭРХҮҮДЭ

Сагаалганда зорюулагдаһан "Светлый праздник- Белый месяц' тоглолтонууднай үргэлжэлһөөр. Вампиловай нэрэмжэтэ ТЮЗ-ай байшан соо мүнөөдэр зон олоороо сугларжа, эди шэдитэй наярма хатарай эрьесын долгиндо дүүжэндүүлэн, хөөмэйн болон буряад арадайнгаа уянгата дуунай гоё налгай хүгжэм аялгаарнь зүрхэ сэдьхэлээ баясуулба, хужарлуулба. Халуунаар угтан абаһан Эрхүү хотын ажаһуугшадта үнэн зүрхэнһөө баярые хүргэебди!

Просмотров: 1

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • Instagram
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg