Новости

АРАДАЙ АБДАРҺАА


Агын Буряадай тойрогой Захиргаан ба Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театр буряад угсаата арад зоной алтан жасада орохо, анханай абдар соо хадагалагдан үлэһэн уянгата дуунуудые ба үльгэрнүүдые һэргээн дамжуулха зорилготойгоор тус конкурс эмхидхэнэ.


Хори буряадуудай урданай арадай дуунуудые хангюурдажа, үльгэр домогуудые түүрээжэ, хабаадагшад видео буулгажа (бүлын гэшүүд) "Амар сайн" театрай электронно почтодо amarsainteatr1@mail.ru ба "Арадай_абдарһаа" хэштэгтэйгээр сүлжээ холбоондо табиха аргатайт.


Эгээл эрхим ажалнууд Димломоор ба мүнгэн шангаар урмашуулагдаха.


Конкурсын дүримтэй Захиргаанай ба "Амар сайн" театрай сайт amarsain.ru дээрэ танилсаха аргатайт.


Конкурсын координаторнууд: Базарова Оюна Баировна 8-924-778-10-34; Цыбенова Балжит Бальжинимаевна 8-914-368-52-39.

Просмотров: 8Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все