Новости

АРАДАЙ АБДАРҺАА


Агын Буряадай тойрогой Захиргаан ба Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театр буряад угсаата арад зоной алтан жасада орохо, анханай абдар соо хадагалагдан үлэһэн уянгата дуунуудые ба үльгэрнүүдые һэргээн дамжуулха зорилготойгоор тус конкурс эмхидхэнэ.


Хори буряадуудай урданай арадай дуунуудые хангюурдажа, үльгэр домогуудые түүрээжэ, хабаадагшад видео буулгажа (бүлын гэшүүд) "Амар сайн" театрай электронно почтодо amarsainteatr1@mail.ru ба "Арадай_абдарһаа" хэштэгтэйгээр сүлжээ холбоондо табиха аргатайт.


Эгээл эрхим ажалнууд Димломоор ба мүнгэн шангаар урмашуулагдаха.


Конкурсын дүримтэй Захиргаанай ба "Амар сайн" театрай сайт amarsain.ru дээрэ танилсаха аргатайт.


Конкурсын координаторнууд: Базарова Оюна Баировна 8-924-778-10-34; Цыбенова Балжит Бальжинимаевна 8-914-368-52-39.

Просмотров: 8Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg