Новости

БАЯНДАЙНХИД - БАЯРТАЙ

"Амар сайн" театрай артистнарай талаан бэлигые үндэрөөр сэгнэһэн, халуун альга ташалгаар угтан абаһан Баяндай нютагай ажаһуугшадта баярые хүргэнэбди. Онсо шэдитэйхэн морин хуурайнгаа аялга хүгжэмөөр олон харагшадай зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулһэн Еши Дармахеевые баяндайнхид бата бэхеэр хадуужа абаа ёһотой.
Просмотров: 8Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg