687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • 2menx

БАЯНДАЙНХИД - БАЯРТАЙ

"Амар сайн" театрай артистнарай талаан бэлигые үндэрөөр сэгнэһэн, халуун альга ташалгаар угтан абаһан Баяндай нютагай ажаһуугшадта баярые хүргэнэбди. Онсо шэдитэйхэн морин хуурайнгаа аялга хүгжэмөөр олон харагшадай зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулһэн Еши Дармахеевые баяндайнхид бата бэхеэр хадуужа абаа ёһотой.
Просмотров: 7