Новости

  • Театр Амар Сайн

БУРЯАД ГЭДЭГ БУРХАН НЭРЭЭРНЬ БУЛТАДАА ОМОГОРХОЖО ЯБАЯ!Агын Буряадай тойрогой захиргаанай ба "Үбэр Байгалай хизаараар буряад соёл хүгжөөлгын түбэй" үүсхэлээр эмхидхэгдэhэн буряад хэлэнэй фестивалиин хэмжээндэ "Амар сайн" театр эдэбхитэй хабаадалсажа, түрэлхи хэлэнэйнгээ үүргэ хүндые үргэн дэмжэхэ хүсэлтэй байhанаа мэдүүлнэбди. Булган туургата арадайнгаа булаг мэтэ хэлые хэдынэйшье сагта булангиртуулангүй, хүгжөөн саашань дамжуулха уялгатайбди. Хамгаалаябди түрэл хэлэеэ, "буряад" гэhэн нэрэ түрэеэ.

Гүрэнэй үндэhэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театрай коллектив эхэ хэлэндээ ехэтэ эльгэлжэ, Ага нютагайнгаа мэдээжэ уран шүлэгшэдэй нэгэн Цындыма Бабуевагай "Буряад" гэhэн шүлэгые танай анхаралда дурадхана.

#КультураЗабайкалья

#КультураАги

#АгынБуряадайтойрог

#Буряадхэлэнэйфестиваль

Просмотров: 14Комментариев: 0

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg