Новости

Дугарма Батоболотова

Зарлиг хуули мэтэ, Зангада ороһон шэнги, Заабол бэшэхэ гэһэн, Заншал абаһан хүн хаб... Шуран, түргэн, уран Шуяханда эгэшэ сэдьхэлдэм. Шүлэгынь ородто оршуулагдаба, Шэдитэ нара хараба... Үнгэрхын орхихын аргагүй Үсэгэлдэр үрэжэлтэй байба. Үндэр "Тэнгэриин изагуур" Үүдэеэ сэлижэ угтаба. Элинсэгэй түүхэ һэхэжэ, Эльгэ зүрхэндээ шэнгээбэб. Эхэ эсэгын домогһоо Эрьен бусажа хүртэбэб. Буряад уран үгын Бурьялаа һайхан долгиндо Дүүжэндэжэ жаргабаб даа. Дуунай хүгжэмдэ һогтобоб даа. 19.11. 2019 он. Сахюурта.

Просмотров: 10Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg