Новости

ДУУЛАНА ГҮТ?


Дайн дажар. Утаа уняар. Тулалдаан байлдаанууд. Эхэ ороноо хархис дайсадһаа сүлөөлэлсэһэн Эсэгын дайнай баатарнууд. Эдэ бүгэдэ манай түүхэдэ онсо һуури эзэлдэгынь эли. Манай, бидэнэй амгалан тайбан ажаhуухын түлөө, үри хүүгэдэймнай жаргалтай ажамидархын түлөө...

Тэрэ холын үе сагһаа хойшо 75 жэл ходорон үнгэрөө.


Түүхын хуудаһануудые иран харабал, "сагаан толбо" мэтэ үлэһэн хэды олон үйлэ хэрэгүүд хүнэй наһанда дайралдааб?! Дайнай хатуу жэлнүүдтэ хэды олон яhатан - бүhэтэн, эхэнэрнүүд, ямаршье гэм зэмэгүй үри хүүгэд үхэлэй газарта хосорооб, ами наhантаяа хахасааб?! Освенцим, Польшо, Холокост - гансахан эдэ үгэнүүд хүн түрэлтэнэй зүрхэ сэдьхэлэй хүбшэргэйе дайража, тэрэ холын зэбүүрхэмэ сагай hүрөөтэ, зэрлиг үйлэ хэрэгүүдые миин харахын, шагнахын аргагүй. Нюдэнэй сэсэгы гансата нулимсаар халина...


Манай нютагай уран шүлэгшэдэй нэгэн Баатар БАТОЕВАЙ 1980 ондо бэшэһэн "Освенцим" гэһэн шүлэгые "Амар сайн" театрай гол дуушан Мунко Цыбенов уншана. Морин хуур - Жаргал Бадмадоржиев.


#АгууИлалтын75 жэлэйойдо

#Агынтойрог

#Буряадхэлэнэйфестиваль

Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg