Новости

"ЖЭНГИНЭМЭ ЖЭГҮҮРНИ" ЖЭГТЭЙ ГОЁОР ҮНГЭРБЭ

Жаргал Бадмадоржиевай зохёохы ажалайнь баярай үдэшэдэ "Амар сайн" театрай танхим соо олон тоото айлшад мүнөөдэр сугларба.


Талаан бэлигтэй хүгжэмшэн анда нүхэдөөрөө хамта энэ һайхан хабарай үдэшые ирагуу аялга дуугаараа шэмэглэн, хүгжэмэй шэдитэ элшэ хүсые харагшадтаа бэлэглэн зорюулжа, аргагүй дулаахан оршон байдалда, нүхэд ёһоной дүхэригтэ тоосоото наадан үнгэрөө.


Буряад арадай хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй оркестрэй артистнарай шадамар бэрхэ гүйсэдхэлгэ доро мэдээжэ монгол, буряад уран найруулагшадай суута бүтээлнүүд үдэшын туршада зэдэлбэ.


Монгол гүрэнэй Улаан-Баатар түб хотын "Монголжингоо" дээдэ һургуулида суг хамта һураһан нүхэдынь Дулма Сунрапова, Дылгыр Ирдынеев гэгшэд, тиихэдэ найза нүхэр Чимит Санжимитупов уянгата һайхан дуунуудаараа энэ үдэшые шэмэглээ.


Манай театрай "Түбэргөөн" бүлгэмэй артистнар, хүтэлбэрилэгшэнь Леонид Бабалаев Жаргалай ажалайнь зохёохы замай амжалтанууд тухай харагшадтаа тодорхойгоор хөөрэхэ зуураа хөөмэйн дуунай хүнхинэмэ аялга харагшадтаа дурадхан, хангюурдажал мэдэбэд.


Заха хизааргүй үргэн тала дайдаар соностон зэдэлдэг гайхамшагта морин хуурай гунигтайшье, һүр жабхалантайшье аялга дууниинь хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэлэй хүбшэргэйе урбуулан хүмэрюулхэ аргатай.


Халуун альга ташалгаар дуун бүхэниие харагшаднай угтан абажа, абьяас бэлигтэй, удамарша бэрхэ хүгжэмшэнэй зохеохы ажалдань амжалта хүсэжэ, амаршалганууд, баярай бэшэгүүд, бэлэгүүд Жаргал Николаевич Бадмадоржиевта барюулагдаа.
Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все