Новости

МОНГОЛ, БУРЯАД ОРОН, АГА НЮТАГЫЕ НЭГЭДҮҮЛЭН...

"Амар сайн" театрай артистнар аяар холын айлшадтаяа хамта, Улаан-Баатар Улаан-Yдэ хоерой хоорондо хани барисаанай холбоо улам бэхижүүлжэ, аглаг hайхан Ага нютагтаа мэдээжэ дуушадтай хүгжэмэй үдэшэ үнгэргэхэнь. Тус хэмжээ ябуулгада дүүриин театрай дуушад Монгол ороной арадай артист Агваанцэрэнгийн Энхтайван, РФ-н габьяата артистнар Батор Будаев ба Дамба Занданов, тиихэдэ манай театрай хатарша, дууша хүбүүд, басагаднай энэ уулзалгын гол шэмэглэл болохо юм. Хүгжэмэй үдэшэ гэжэ дэмыдэ нэрлэгдээгүй. Юуб гэхэдэ, дуушан, хүгжэмшэн, кинорежиссер Агваанцэрэнгийн Энхтайванай зохеохы ажалтайнь танилсалгада олон зон хабаадаха. Джузеппе Вердиин «Травиатада» Альфредын, Пуччиниин «Мадам Баттерфляйда» Пинкертоной болон бусадшье оперонуудта гол дүрэнүүдые эрхимээр гүйсэдхэжэ, олондо мэдээжэ болоhон юм. 500 гаран хүгжэмтэ бүтээлнүүдэй автор, «Мойhохон», «Дангина» болон бусадшье кинофильмүүдэй режиссер, «Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро» кинодо тэрэ Чингисхаанай гол дүрэ наадажа, холо ойро сууда гараhан намтартай. Олон тоото нүхэдөөрөө дүхэриглэн уулзажа, Энхтайван композиторой найруулан бэшэhэн уянгата hайхан хүгжэмэй оршон байдалда дуу хатараар сэдьхэлээ ханаажа, таатай зохидоор үдэшэеэ үнгэргэхыетнай уринабди.

Просмотров: 6Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg