Новости

МЭРГЭЖЭЛТЭ ҺАЙНДЭРЫЕ УГТУУЛАН

"Амар сайн" театрай хатаршад - Үбэр Байгалай хизаарай габьяата артист Жанна Дамдинова, мүн тиихэдэ Алексей Дымбрылов гэгшэдтэй Агын телевидениин ба радиогой студида мүнөөдэр тусхай уулзалга үнгэргэгдэбэ.

Ушарынь гэхэдэ, апрелиин 29-дэ орон доторнай тэмдэглэгдэдэг уласхоорондын хатарай үдэртэ зорюулагдаһан дамжуулга бэлдэгдэбэ.

Олон жэлэй туршада соел урлалай "таряалан" дээрэ урагшатай хүдэлжэ, амжалтын баян ургаса суглуулһан хатаршадай зохёохы зам тухай дэлгэрэнгы хөөрэлдөөн эмхидхэгдэбэ.

Мэргэжэлтэ һайндэрэй үдэр, апрелиин 29-дэ Агын телевидениин дамжуулгада үглөөнэй 09:20 сагта хараха, Агын радиодо 17:10 сагта шагнаха аргатайт гээд уридшалан мэдүүлэе.


Просмотров: 7Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg