Новости

МҮНӨӨ ҮЕЫН БАЙДАЛ БОДОТО ДЭЭРЭНЬ

Пост обновлен февр. 16Ага нютагай ажаһуугшадта "Амар сайн" кинотеатрай танхим соо февралиин 15-да олондо мэдээжэ, орон дэлхэй дүүрэн зохёохы ажалайнгаа талаар суурхаһан, киноиндустриин оршон байдалда бата бэхи һуури эзэлһэн, талаан бэлигтэй Солбон Лыгденовэй "Булаг - 2" гэһэн кино дурадхагдаа.


Гол герой Эрдэни Жамбалов, тиихэдэ "321-ая сибирская" фильмын актёрнууд Виталий Нестеров, Вячеслав Циримпилов гэгшэдтэй уулзалга үнгэргэгдэбэ.


Буряад угсаата арад зоной мүнөө үеын ажабайдал зураглаһан, бодото байдалһаа һабагшатай, буряад нэрэтэй "Булаг" кино олоной һонирхол татаба. Юуб гэхэдэ, мүнөө үеын түргэн гүйдэлтэй, үрдисэлдөөн һалираанай сагта, агшан зуурые тогтоон байлгажа, үдэр бүриин юрьеэн соо адаглажа обёордоггүй юрын байдал шадамар бэрхээр зураглан харуулжа шадаа. Хүдөө нютагта ажаһуудаг һаншаг сагаан наһажаал зоноо - гэртэхинээ, хажуудаа абажа, ашыень харюулха зорилготойгоор үхи үриин харилсаан, тэнжэһэн тоонтодоо таһаршагүй утаһаар холбоотойе гэршэлһэн үйлэ хэрэг - энэ киногой гол удхань болоно.


Ульгам буряад хэлэнэйнгээ баялигые тодорхойлжо, нютаг хэлэнэй (диалект) ашаар, соел, ёһо заншалай, түүхын талаар, үзэмжэтэ һайхан байгаалиин шэдитэ баримтануудаар баян бүтээл хаража хужарлахаар.


Буряад нютагай хүдөө һууринай ажаһуудал руу сэдьхэлээрээ нэнгэн ороһон Слава Намсараевичын гол дүрые үнэншэмэ гоёор, байһан соонь, шударгы бэрхээр дамжуулһан Эрдэни Жамбаловые харагшаднай ехэтэ зохидшоогоо ёһотой.


Аяа хайрата эжыгээ хүндэлэн тэдхэжэ, үри бэеын хандаса, һуурижаһан нютагһаа хахасахын аргагүйе, хүнэй нюдэндэ харагдашагүй уялаа холбоотойе сэдьхэлээрээ мэдэржэ, нюдэнэй сүсэгы эзэлүүдгүй нулимсаар дүүрэнэ...


Февралиин 24 болотор манай кинотеатрта "Булаг" кино ябуулагдаха, ерэжэ харагты, уринабди!

Просмотров: 13Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все