Новости

ОЙН БАЯРААР, АМАР САЙН!

Манай театрай ажал түлэг дундаа ябуулагдажа байна. Мүнөөдэр Агын телевидениин сурбалагшад ерэжэ, уридшалан түсэблэгдэһэн дамжуулгада буулгабари эмхидхэгдэбэ. "Амар сайн" театрай директор Оюна Дарижапова түрүүтэй, уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Доржи Аюров, тиихэдэ дуушан Дашима Цынгуева гэгшэдтэй тусхай уулзалга үнгэрөө. Августын 21-эй үглөөгүүр 9 сагта хэгдэжэ байһан ажал хэрэгүүд тухай дэлгэрэнгы дамжуулга харахыетнай уряалнабди.

Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg