Новости

ОЙН БАЯРААР, АМАР САЙН!

Манай театрай ажал түлэг дундаа ябуулагдажа байна. Мүнөөдэр Агын телевидениин сурбалагшад ерэжэ, уридшалан түсэблэгдэһэн дамжуулгада буулгабари эмхидхэгдэбэ. "Амар сайн" театрай директор Оюна Дарижапова түрүүтэй, уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Доржи Аюров, тиихэдэ дуушан Дашима Цынгуева гэгшэдтэй тусхай уулзалга үнгэрөө. Августын 21-эй үглөөгүүр 9 сагта хэгдэжэ байһан ажал хэрэгүүд тухай дэлгэрэнгы дамжуулга харахыетнай уряалнабди.

Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все