Новости

"СЛАВЬТЕСЬ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ - ОДЕРЖАЛИ ВЫ ПОБЕДУ!"

Менеджер по рекламе Оюна Базарова представляет зарисовку на бурятском языке о своем дедушке, ветеране Великой Отечественной войны Тучинове Базар Тучиновиче.

ХҮГШЭН АБЫНГАА МҮНХЭ ДУРАСХААЛДА Нютагтаа Түшэн Базар гээд нэршэһэн Агууехэ Эсэгын дайнай ветеран, ажахын түрүүлэгшэ, лэглүүд хүбдүүд омогой хүгшэн абымнай нэрэ алдарынь түүхэдэ хэтэдээ мүнхэлэгдөө. 1941 оной май һарада сэрэгэй хоёр һарын бэлэдхэлдэ татагдаад байхадань, дайн эхилшоо бэлэй. 1942 онһоо 1943 он болотор Шэтэ, Улаан-Үдэ хотонуудаар алба хээд, Москва эльгээгдэжэ, зенитно-артиллерийска 21-дэхи дивизиин управлениин 1-дэхи взводой тагнуулшан болоһон юм. Түрүүшээр Ленинград ошодог харгын дэргэдэхи Черный Дор гэжэ түмэр замай станци харууһалдаг, фашис самоледуудһаа аршалалсадаг байгаа. Удаань Ленинград руу харгын хүсэд нээгдэхэдэ, Тучинов сэрэгшын полк дайшалхы зэбсэгээ абажа, Москва ороһон юм. - 1943 оной июниин 22-ой һүни Курск хото шадар эльгээгдээ һэмди. "Курска дуга" гээд нэрлэгдэһэн тулалдаанууд ехэ һүрөөтэй байгаа. Тулаалдаанай дүүрэхэдэ, алуулһан хүнүүдэй һэенүүд харгы дээрэ олоор хэбтэгшэ һэн. Машина, танкнуудай хамаагүй дээгүүрнь дараад лэ ябашахадань, би тааража ядагша һэм. Үхэл намайе харгы дээрэ бү хүсэһэй, иигэжэ даруулаагүй һайн байгаа гэжэ ходо досоогоо шэбшэдэг байгааб. Тиихэдэ сэрэгшэд, тэрэ тоодо бишье айхаяа, далтирхаяашье болишоод ябагша һэмди, - гээд хөөрэһыень элеэр һананаб. Киев шадархи байлдаануудта тагнуулай отделениин командир ябаа. Саашадаа сэрэгшэ Базар Тучиновай дайшалхы замынь Будапешт, Бухарест, Прага болон бусад хотонуудаар дамжан гараа. Прага дээрэ Илалта угтаһан юм. Дайшалхы орден, медальнуудтай хүгшэн абымнай нютагаа бусахадань, түрүүлэгшээр хүдэлхыень дурадхаа бэлэй. Дайнай үедэ үбгэд хүгшэдэй, эхэнэрнүүдэй, үхибүүдэй оролдолгоор колхоз хүл дээрээ, зандаа байһан гээд хэлсэгшэ. Зүгөөр 1946-1947 онуудта ехэ ган гасуур боложо, зоной байдал гансата муудаа һааб даа. - Тиихэдээ ехээр мэгдээ һэм, - гэжэ хожом хөөрэһыень нютагай аха захатан Дамба-Ринчин Цыренжапов дурсалга соогоо тэмдэглэһэн байгша. Дайнай һүүлээрхи хатуу жэлнүүдтэ хамтын ажахые ударидан хүтэлбэрилхэ гээшэ үнэхөөрөөл бэлэн бэшэ байгаа ёһотой. Олон жэлдэ түрүүлэгшээр хүдэлбэшье, һүүлээрнь түрэл нютагһаа Дулма нүхэртэеэ хореод жэлэй хугасаада хонишоноор хүдэлһэн намтартай юм. Горьегор үндэр бэетэй, энеэбхилһэн шарайтай хүгшэн абын боро талха һамаржа шанаһан амтатайхан шүлэниинь мэнэ-мэнэ һанагдадаг даа.Просмотров: 8Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все