Новости

"СЛАВЬТЕСЬ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ - ОДЕРЖАЛИ ВЫ ПОБЕДУ!"

О своем отце, о труженнике тыла Жигмитове Дашицырен делится воспоминанием швея нашего театра Янжима Цындымеева. Минии аба Жигмитов Дашицырен 1930 оной сентябриин дүрбэндэ, Жигмидэй Дабаагай дүрбэн хүүгэдэй ехэ хүбүүн боложо түрэhэн юм. Сагаан-Шулуутай нютагта тоонтотой. Зугаалайда 4-дэхи класс дүүргээд байтарынь, дайн эхилhэн юм. Бага балшар наhаниинь дайнай үедэ дайралдажа, бэрхээшэлтэ хүндэ сагые гаталжа гараһан намтартай. Сар тэргээр үбhэ таряа хуряалсажа, фронтдо эльгээдэг байhан. Бүдүүн зоноор адли дундыса шармайжа, бүри бага наһанһаа хара ажалда хүдэржэһэн, хубитаяа оруулалсаһан зоной нэн юм. 1957 ондо Сахюурта нютагhаа Дугаржабай Долгоржаб нүхэртэй боложо, 11 хүүгэдэй эжы аба болоhон. Бүхы наhаараа хамтын ажалай түлөө оролдожо, бодо мал, хонин hүрэг ажаллажа, олон тоото шагнал ёайрада нэгэтэ бэшэ хүртэhэн юм. Минии аба эжы хоер 11 хүүгэдэй хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргэжэ, алтан медалей герой болоhон. Мүнөө хадаа үри hадаһаниинь зуудаа дүтэлэнхэй, хаа-хаанагүй ажана тэнюун ажаһууна. #75летиепобеды

Просмотров: 31Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg