Новости

"СЛАВЬТЕСЬ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ - ОДЕРЖАЛИ ВЫ ПОБЕДУ!"

Заведующая музыкальной частью театра Балжит Цыбенова рассказывает о судьбе своих дедов и о своей бабушке Табхаевой Долгор, на чьи хрупкие женские плечи в грозные годы войны легла тяжелая участь работы на тракторе.

ТАБХАЕВ ДУГАР ЖАМСАРАНОВИЧ родился 17.10.1923 г в с.Судунтуй Агинского аймака. Участник Великой Отечественной Войны. По окончанию Агинского педагогического училища в 1941 г был призван на фронт. Воевал на 2,3,4 Украинских фронтах в составе 450 отдельного дивизиона связи, был старшим радистом, затем начальником радиостанции. Участвовал в сражении на Курской дуге. Награжден орденом Отечественной войны ll степени, медалями "За боевые заслуги" Жукова, орденом Дружбы, " За победу над Германией". Заслуженный юрист РСФСР, Почетный гражданин АБАО.

ТАБХАЕВ БОРТУ Табхаев Борту родился в с.Судунтуй в 1927 году. После окончания школы в 18 лет был призван в армию. Служил в Хинганском полку. После армии с 1956 года по 1976 год работал в средней школе завхозом. С 1976 года до пенсии проработал в колхозе имени Жданова кочегаром на ферме. Ветеран Великой Отечественной войны.

ТРАКТОРИСТ ЯБАҺАН НАГАСА ЭЖЫМНАЙ Манай нагаса эжы, Табхайн Долгор 1920 одно Һудэнтэhөө Баруун тээшээ, Баян -Булагай дэбисхэр дээрэ оршодог Обоото нютагта Жамсаранай Табхайн ба Убашын Дулмын гэр бүлэдэ түрэhэн юм. Дугар, Борту гэжэ хоер дуунэртэй, айлай ехэ басаган байгаа. Һудэнтэдэ 5 класс дуургээд, "Мал үсхэгшэ" колхозой байгуулагдахада, гэшүүн боложо ороо. Иигэжэ балшар бага наhанhаа хамтын ажалай "халуун хүйтэниие" бэе дээрээ үзэжэ, 1985 он болотор Ждановай нэрэмжэтэ колхоздо хүдэлөөл даа. "Дайнай үедэ ехэл хатуу байhан гээшэ. Үлэн хооhон ябагдаа, тракторай радиатор доро орооhоо хуураад эдидэг hэм...", - гэжэ хөөрэдэг hэн. Тэрэ үедэ тракторист ябаа. Хүдөө талада тракторайнгаа эбдэрхэдэ, hүниин харанхыhаа айдагшье haa, сагаан хуhа нүхэр болгожо баряад, Хангилай МТС хүрэтэр алил ябагаар ошохо саг болодог байгаа. Дайнай дүүрэhэн тухай мэдээсэл полевой станда дуулаад лэ, ехээр баярлаа hэн ха. Дайнай үеын трактористнуудые нэрлэхэдэ, Дулма Цыбенова, Хончин Цырендашиева, Цындыма Цырендашиева, Шойжит Жамбалова гэгшэд болоно.

Колхозой олон гэшүүдэй тоодо 1947 ондо "За доблестный и самотверженный труд в ВОВ 1941 - 1945 гг." медаляар шагнагдаа. Тиин трактористаар 1950 он болотор хүдэлөө. Һүүлээрнь хонишоноор, hаалишанаар ажаллаhан намтартай. Жэлэй тоосоото суглаанда үнэтэ бэлэгүүдээр урмашуулагдадаг hэн. Нютагай 5 колхознигуудай тоодо Габьяата колхознигой нэрэдэ хүртэhэн. Ажалай ветеран эжымнай Агуу Илалтын юбилейнэ медальнуудаар шагнагдаhан байна.

Дуу хүгжэмдэ дуратай, өөрөөшье дууладаг hэн. Һайхан сагаан сэдьхэлтэй, зондоо хүндэтэй, гурбан хүүгэдтэй, олон аша зээнэртэй боложо байтараа, хатуу үбшэндэ нэрбэгдэжэ, 1996 ондо хайрата эжымнай наhа бараа бэлэй.

Хоер дүүнэр тухайнь хэлэхэдэ, 1923 оной Дугар дуунь дайнда радист ябаhан, 1947 ондо албаяа Венгридэ дүүргэжэ бусаа hэн. 1927 оной Бортунь, япон милитаристнуудтай дайлалдаhан.


Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg