Новости

СОЁЛШОДОЙ ҺУРАЛСАЛАЙ УУРХАЙН АЛТАН ОЙГООР!

Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театрай зүгһөө баян түүхэтэ намтартай П.И.Чайковскийн нэрэмжэтэ искусствын колледжын байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойн баяраар хани халуунаар амаршалнабди!

Соёл урлалай заха хизааргүй үргэн таряалан дээрэ хэдэн арбан жэлэй хугасаада баян ургаса «хуряажа», эрхим оюутадайнгаа амжалта туйлалтануудаар омогорхон, нэрэтэй түрэтэй соёлшод танай hуралсалай уурхайhаа далижан ургажа, алтан гуламтынгаа нэрэ солые хаа-хаанагүй дээрэ үргэн, холо ойро суурхуулан ябаhандань урмашанабди.

Буряадай түб хотодо соёл искусствын хүгжэхэ талаар танай hуралсалай эмхиин оруулhан үүргэ нүлөөнь айхабтар ехэ. Хэдэн олон жэлэй туршада урагшатай ажаллаhан хүндэтэ ветеран-багшанарые, мүнөөшье хүдэлжэ байhан мэргэжэлтэдые, хэдэн үеын хүгжэмшэд-оюутадые үнэнхэ зүрхэнhөө амаршалнабди! Бүхы hанаhан, түсэблэhэн хэрэгүүдтнай улам урагшатайгаар бэелүүлэгдэжэ, ялас гэмэ илалтанууд үдэр бүриин ажал хэрэгээр баталагдажа, соёл урлалай hалбарида талаан бэлигтэй мэргэжэлтэдые тусхай шэглэлээр hурган хүмүүжүүлхэ хэрэгтэтнай дууhашагүй амжалта хүсэнэбди!


Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все