Новости

СУУХА ХУУРАЙ ОНСОХОН АЯЛГА

Талаан бэлигээрээ алдаршаһан, олондо мэдээжэ болоһон манай театрай урдаа хараха, дүршэл ехэтэй аха захатан Леонид Бабалаев һаяхан Хайлаар хотоһоо бусажа ерэбэ. Наньтунь һомоной үхибүүдые буряад арадайнгаа хүгжэмтэ зэмсэг - сууха хуурай "эди шэдитэйнь" танилсуулжа, дадал шадабарияа дамжуулан, тусхай һуралсал хэһэн байна. Үхибүүдэй эгээл багань 6 наһатай, диилэнхинь 5-7-дохи ангиин һурагшад болоно. Богонихон сагай болзор соо хүгжэмэй багша Урихан найзатаяа һурагшадтай бэлэдхэл хэжэ, Сагаалганай ехэ найр нааданда хүмүүжэмэлнүүдынь хабаадаба. Эндэ Гэсэр хаанай үльгэрһөө эхин һалааень сээжэлдэжэ, тиихэдэ 12 жэлэй магтаал шадамар бэрхээр тэдэнэр гүйсэдхэжэ, олоной бахархалда хүртөө. Россиин габьяата артист нэрэ зэргэтэй Леонид Бимбаевичай өөрын гараар урлан бүтээһэн сууха хуурнуудайнь аялга хүгжэм аажамхан зэдэлжэ, харагшадта улам һайшаагдаа бшуу.

Просмотров: 4Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все