Новости

ТАЛАДАА ЖАРГАЛТАЙБ(Буйлуулан үйлэдбэрилгын ба хүдөө ажахын үдэртэ зорюулагдана).


Буряад угсаата араднай хэр угһаа хүдөө ажахытай нягта холбоотой. Хэдынэйшье сагта мал ажалаа үсхэбэрилэн, эбэртэ бодо малайнгаа тоо олошоруулан ажамидардаг заншалтай.


Адуун һүрэг баялигтай Сагаан-Шулуутай нютагайхид урдынхидал мүнөө ажалаа улам эршэдүүлэн, агта хүлэгтөө онсо анхаралаа хандуулжа, анханайнгаа ажалые улам хүгжөөжэ эхилһэндэнь урмашахаар.


"Амар сайн" театрай уян нугархай хатарша басагадаймнай нэгэн, баледэй артист Аягма Митупова хатарша нүхэдөөрөө хамта "Дружба" колхозой дэбисхэр дээрэ оршодог "Бэлшэртэ" буусада айлшаар буужа, нангин һайхан тоонто нютагайнгаа аха захатанай, мүнөө үедэ залуушуулай эрхилжэ эхилһэн ажал хүдэлмэриие соёл урлалай, хатар бүжэгэй "хэлэн" дээрэ шадамар бэрхээр бэелүүлжэ шадаа.

#культураЗабайкалья

#культураАги

#Хүдөөажахынүдэр

#Буряадхэлэнэйфестиваль

Просмотров: 9Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все