Новости

ТЭНГЭРИИН ИЗАГУУР. ХЭҺЭГҮҮД

Мүнөө үеын буряад-монголшууд, тэдэнһээ уламжалан залуу үеын хүбүүд, басагад элинсэг гарбалайнгаа түүхэ, соёл, уг удамаа, гарбалаа, ёһо заншалаа мэдэжэ ябаһай гэһэн зорилготойгоор энэ хүгжэмтэ драматическа кино-зүжэг олоной һонорто дурадхагдаа бэлэй.

"Тэнгэриин изагуур" ("Небесная родословная") дотор буряад угсаатанай түүхэ домогто алдаршаһан, дэлхэйдэ анханай эбэй һургаалые айладаһан ухаансар Алангуа эхын алтан һургаал тухай хэлэгдэнэ. Эгээл мүнөө бэрхэшээлтэй үе сагта арад түмэнэй ой ухаанда нэбтэрүүлэн, энэ үнэтэ һургаалые тайзан дээрэһээ дамжуулан хөөрэхые, зураглан харуулхые оролдоһон хэрэг болоно гэжэ ойлгохо шухала.

Монголшуудай эгээл эртэнэй алтан түүхын аман үгөөр хадагалагдажа, дэлхэйн хэмжээндэ шудалагдажа байһан "Монголой нюуса тобшо" соо хэлэгдэһые, 5-дахи һалааһаа 22-дохи хүрэтэр үндэһэн болгожо хөөрэһэн, онсо онол арга хэрэглэжэ бүтээгдэһэн "Амар сайн" театрай шэнэ түһөө түсэбэй хэһэгүүдтэй танилсаха аргатайт.

Саашадаа хүгжэмтэ хэһэгүүдые һубарюулан, хүхэ толбото буряад-монголшуудай түүхэдэ Бүртэ шонын удам Дубаа Һохорой дүү болохо Добуу Мэргэн болоод Хоридой Мэргэнэй үхин Алангуа, тиихэдэ тэрэнэй эжы Баргуужан гуа хатанай ба Маралжингоо хатанай уянгата һайхан дуунуудыень таанадтаа дурадхахабди.

Смотреть на канале в YoutubeПросмотров: 22Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg