687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • amarsain

УУЛЗАЛГАНУУД ЭМХИДХЭГДЭХЭ

"Амар сайн" театрай артистнар хүгжэм дуута концерт-нааданhаа гадуур Агынгаа тойрогой олон тоото нютагуудаар ябажа, дунда hургуулиин hурагшадтай ба сэсэрлигэй хүмүүжэмэлнүүдтэй тусхай уулзалгануудые эмхидхэдэг hайхан заншалтай болонхой. Энэ удаа буряад арадай хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй оркестрэй артистнарай хабаадалгатай "Малгайгаа табибал, манайхи" гэhэн лекци-концерт хаа-хаанагүй дурадхагдахань. Декабриин 11-дэ Cахюурта нютагай эдиршүүлтэй түрүүшын уулзалга үнгэрхэ юм. Буряад угсаата арадайнгаа ёhо заншал hэргээжэ, жэнхэни hайхан эхэ хэлэндээ эльгэлжэ, ургажа ябаа залуу үетэндэ хүмүүжүүлхы талаар аша туhатай, hонирхолтой уулзалга- хэшээлнүүд үнгэрхэнь лабтай. #культуразабайкалья

Просмотров: 7