Новости

УУЛЗАЛГАНУУД ҮРГЭЛЖЭЛҺӨӨР

Эрхүү можын нютагуудаар наада зугаагаа дэлгэжэ, арадайнгаа һайндэр Сагаалганаар арад зоноо золгожо ябаһан "Амар сайн" театрай артистнарай уулзалганууд үргэлжэлһөөр. Загурскын нэрэмжэтэ Эрхүү можын хүгжэмтэ театрта Сагаалганда зорюулагдаһан "В СИЯНИИ БЕЛОГО МЕСЯЦА" гэһэн хэмжээ ябуулгада манай театрай хатарша бүлэгэй артистнар ба дуушаднай хабаадаһан байна. Эндэ буддын шажантанай ЦАМ ба Янжил Һама бурханай хатарнууд болон буряад арадай дуунууд дурадхагдажа, манай театрай артистнарай гүйсэдхэхы талаан бэлигынь үндэрөөр сэгнэгдэһэн байха юм. Тиихэдэ энэл үдэрөө, мартын 14-дэ Усть-Орда тосхоной "НАРАН" түбтэ ээлжээтэ тоглолто үнгэрөө. Зохёохы ажалаймнай ажаябуулгада олоороо сугларжа, халуун альга ташалгаар, амтан эдеэгээр угтан абаһан арад зондоо, хүршэнэртөө баярые хүргэе.

Просмотров: 11Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg