Новости

ХАНИ ХАРИЛСААМНАЙ ҮРГЭЛЖЭЛҺӨӨР

"Амар сайн" театрай артистнар ээлжээтэ гастрольһоо нютагаа бусаба.

Мартын 4-һөө 15 болотор "Ага - Новосибирск - Эрхүү - Баяндай - Еланцы - Ангарск - Усть-Орда - Улаан-Үдэ" хото городуудаар, хүдөө нютагуудаар "Сагаан һарамнай салгидаһаар" гэһэн наадаяа олондо дурадхажа, хүгжэм дуута тоглолтоороо арад зоноо амаршалан золгобо.

Энэ ехэ хэмжээнэй ажаябуулгада хубитаяа оруулалсаһан зондо театрай захиргаанай зүгһөө баярые хүргэхэ байнабди.Новосибирск хотын "Байкал" үндэһэтэнэй соелой буряадуудай автономиин президент Эрдынеев Энхэ Баин-Жаргалович, энэл эмхиин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Мирова Елена Игоревна, "Сахюусан дуган" Новосибирскын буддын дасанай шэрээтэ Базаров Бато Цырендашиевич гэгшэдтэ манай театрай коллективые урижа, угтан абаһандань баяраа мэдүүлнэбди.Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Дмитриев Андрей Николаевич, дуу хатарай гүрэнэй "Степные напевы" ансамблиин директор Толстикова Анжелика Валерьевна, энэл ансамблиин гастрольно-концертнэ ажаябуулгын таһагые даагша Журавлева Светлана Юрьевна, "Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр досуга "Наран" түбэй директор Таршинаева Лилия Яковлевна, "Улаалзай" ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ Аюрова Баира Цыдыповна, "Алтан булаг" банкетнэ ресторанай эзэн Ханхалаева Александра Андреевна гэгшэдтэ коллективэй зүгһөө үндэр хэмжээндэ угтан абаһандань баярые хүргэнэбди.Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг нютагаймнай "Агын эблэл" эмхиин түлөөлэгшэдтэ (түрүүлэгшэнь Раднагуруев Баясхалан Занданович, Дараева Светлана Баировна), "Мир Бурятия" телеканалда (генеральна директор Лубсанов Ринчин Балданович), "Буряад FM" радиогой сурбалжалагша Дармаева Янжима Баторовна гэгшэдтэ, Буряад театртаа хани харилсаатайгаар ажаллаһанай түлөө мүн лэ баярые хүргэнэбди.


Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все