Новости

ХЭНЭЙДЭ МАЛГАЙГАА ТАБИХАМНАЙБ?

Мүнөөдэр, декабриин 11-дэ Сахюуртын ба Урда-Агын дунда һургуулинуудай һурагшадтай "Амар сайн" театрай артистнар тусхай уулзалга эмхидхэжэ, урагшатай, урматай бусабад. Ушарынь гэхэдэ, "Малгайгаа табибал, манайхи" гэһэн лекци-концерт дурадхажа, ялалзама нюдэтэй үхибүүдтэй буряад арадайнгаа үндэһэн хубсаһан тухай, тодорхойлбол, заншалта малгайнууд ба тэрэнэй янза илгаанууд тухай дэлгэрэнгы хөөрэлдөөн эмхидхэгдээ. Энэ хэмжээ ябуулгада театрай буряад арадай хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй оркестрэй артистнарай хабаадалгатай һэн тула хүгжэмшэд өөр өөрынгөө инструментнүүд тухай түүхэ домогынь хөөрэжэ, олониие һонирхуулба. Уулзалгын үедэ малгайда хабаатай оньһон үгэнүүд, таабаринууд хэлсэгдэһэн байха юм. Ургажа ябаа залуу үетэндэ уг удамайнгаа үни холоһоо сахижа ябаһан зан заршам (хубсаһа хунарай талаар) болон соёл урлалай һалбаритай дүтөөр танилсуулха, оюун сэдьхэлыень гэгээрүүлхэ, дамжуулан заажа, хөөрэжэ үгэхэ зорилготой уулзалганууднай саашадаа үргэлжэлүүлэгдэхээр хараалагдана. Өөрсэ янзын аялга хүгжэмдэ "дүүжэндүүлэн", сэдьхэлээ ханааһан баяртайхан хүбүүд, басагадта һуралсалдань амжалта хүсэе! "культуразабайкалья

Просмотров: 7Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg