Новости

ХЭТЭДЭЭ НЭРЭЕЭ МҮНХЭЛҺЭН БУДАМШУУ

"Амар сайн" театрай тайзан дээрэ мүнөө үдэшын туршада эхэ хэлэндээ эльгэлһэн естойл буряад хүбүүд талаан бэлигээ дурадхаба. "Эдир Будамшуу" уласхоорондын конкурсын илагшад, гран-при шагналда хүртэгшэд Ага нютагай ажаһуугшадые урмашуулба бшуу. Эдэ бүгэдые нэгэдүүлһэн, аяар 15 жэлэй хугасаада таһалгаряагүй эмхидхэгдэн ударидажа ябаһан, арад түмэндөө алдаршаһан, үндэр нэрэ зэргэнүүдтэй, Россиин арадай артист Михаил Гомбоевич Елбоновой үүргэ нүлөө сэгнэшэгүй ехэ. Түрэл һайхан буряад хэлэндээ түшэглэн, шоглон дууряан наадаха дуратай, аянгалан дуулаха шадабаритай хүдэр шамбай хүбүүдэй абьяас бэлигээр омогорхомоор. Хэдэн үеын "Будамшуу", тэрэ тоодо нютаг хүбүүднай - Амидхаашын Баясхалан Базаржапов, Шулуутайн Мунко Лхамаев, Цырен Баиров, Үзөөнэй Солбон Жамьянов, Жалсан Жалсандоржиев болон бусадай наада зугаа хаража, үнэнхэ зүрхэнһөө зүрхэ сэдьхэлээ хужарлуулбабди! Мүнөө жэлэй гран-при шанда хүртэгшэ Хэнтэйн аймагай Барсболд болон Ринчин Турлаков, Виктор Лубсанов гэгшэдтэ халуунаар альгаа ташая!


Просмотров: 10Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg