Новости

ХҮГЖЭМШЭНДЭ ЭГЭЭЛ СЭНТЭЙ БЭЛЭГ

Үргэн уужам талата, холын хүршэ Монгол оронһоо мэндэеэ мэдүүлэн, ашата багшанарынь Дэлгэрсайханай Түвшэнсайхан ба Дмитрий Аюров гэгшэд эрмэлзэл ехэтэй, шударгы бэрхэ хүмүүжэмэлдээ, "Амар сайн" театрай урдаа хараха хууршан Жаргал Бадмадоржиевта үнэтэ бэлэгээ эльгээжэ, хүгжэмшэн мэргэжэлтэй шабияа урмашуулан баясуулба.


Морин хуурай эди шэдитэй, өөрын онсо нугалбаритай, аялга дуунай хүгжэм хэдынэйшье сагта хүнэй досоохиие урбуулан хүмэрюулхэ аргатай, буряад-монголшуудай жабхаланта һүр һүлдые магтан үргэхэ зэргэтэй.


Үнэтэ бэлэгтэнь даган баясанабди!

Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все