Новости

ХҮНДЭТЭ МАНАЙ АРГАШАД, ЭМШЭД!

Мэргэжэлтэ һайндэрөөртнай таанадаа үнэнхэ зүрхэнһөө амаршалнабди!

Гүрэн доторнай, хаа-хаанагүй хорото хамшагай тахал үбшэн  таража, мүнөө бэлэгүйхэн байдал тогтоод байһан үедэ хүн зоной ами наһа абаржа, ажалдатнай бүри ехэ бэрхэшээлнүүд туданхай. Али зэргээр, үбшэндэ нэрбэгдэһэн зониие аргалха хэрэгтэ ами бэеэ гамнагүй, гэр бүлынгөө гэшүүдтэеэ хахасан, үдэр һүнигүй хатуу "байлдаанда" сухарингүй тэмсэжэ байһан таанадтаа доро дохинобди!

Энэ хүшэр сагта хүн бүхэн бэе бэедээ нигүүлэсхы сэдьхэлээр хандажа, арга шадал соогоо аргашадтаа туһа үзүүлхэ, дэмжэхэ, тэдхэхэ нангин уялгатайбди.

Бэеын энхэ элүүрые хамгаалжа ябаһан эмшэдтэ, зүрхэ сэдьхэлэйнь доторой байдалда наранай элшэ туяа гэрэлтүүлэн, уран үгын хүсөөр ульгам буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн, Ага нютагаймнай мэдээжэ уран шүлэгшэн Дугарма Батоболотовагай "Аргашанда соло дууданаб" гэһэн шүлэг таанадтаа зорюулнабди.Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg