Новости

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД!

Алтан шара набшаhанай хагдаран унаха үедэ, намжаахан намарай элдин сагта нютаг бүхэндэ театрнууд үүдэеэ сэлидэг hайхан заншалтай. «Амар сайн» театр 29-дэхи театральна хаhаяа шэнэ тоглолто наадаар нээхэнь! Өөрсэ янзын үгүүлбэритэй, шэхэнэй шэмэг болодог шэдитэ хүгжэмэй шэнхинэмэ аялга доро хүн бүхэнэй сэдьхэлэй хүбшэргэйе дайран хүлгөөхэ аргатай уянгата hайхан ирагуу дуунууд, нюдэ хужарлуулма, яб гэмэ хатарнууд – та олоной hонорто. Октябриин 8-да, 9-дэ «Амар сайн» театртаа айлшалыт, шэнэ хаhын хүгжэм дуута, аялга зугаатай наадандамнай ерэжэ, зүрхэ сэдьхэлээ баясуулыт! Биледэй сэн: 350 түх. 89144419774; 89245103597; 89141390354; 3-52-74

Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg