Новости

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД, АНДА НҮХЭД!

Агууехэ Илалтын һайндэрөөр, 75 жэлэй ойн баяраар та бүгэдэниие амаршалнабди!

Эсэгын дайе илажа гараhан, дабашагүй дабаа дабажа, даашагүй ашаа үргэжэ, "улаан мяхаараа, хара хүлhөөрөө" ИЛАЛТА асарһан габьяа, баатаршалгаартнай олдоhон амидарал.

Майн 9-эй һаруул һайхан һайндэр хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулэн хүдэлгэдэг. Хүн бүхэнэй нэрыень зүрхэндөө хадагалжа, сэлмэг hайханаар hанажа, жэшээ абажа ябахыень хүүгэдтээ, аша гушанартаа захиха, зааха манай нангин уялга.

Хүн зониие зобооhoн, үншэрөөhэн, эрэмдэг болгоhoн дайн хэзээдэшье бү болог, хэтэ мүнхэдөө хүн зон үүлэгүй тэнгэри доро жаргалтай ажаhyyхань болтогой!

ҺАЙНДЭРӨӨР!Просмотров: 3Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все