Новости

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД, АНДА НҮХЭД!

Агууехэ Илалтын һайндэрөөр, 75 жэлэй ойн баяраар та бүгэдэниие амаршалнабди!

Эсэгын дайе илажа гараhан, дабашагүй дабаа дабажа, даашагүй ашаа үргэжэ, "улаан мяхаараа, хара хүлhөөрөө" ИЛАЛТА асарһан габьяа, баатаршалгаартнай олдоhон амидарал.

Майн 9-эй һаруул һайхан һайндэр хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэл хүмэрюулэн хүдэлгэдэг. Хүн бүхэнэй нэрыень зүрхэндөө хадагалжа, сэлмэг hайханаар hанажа, жэшээ абажа ябахыень хүүгэдтээ, аша гушанартаа захиха, зааха манай нангин уялга.

Хүн зониие зобооhoн, үншэрөөhэн, эрэмдэг болгоhoн дайн хэзээдэшье бү болог, хэтэ мүнхэдөө хүн зон үүлэгүй тэнгэри доро жаргалтай ажаhyyхань болтогой!

ҺАЙНДЭРӨӨР!Просмотров: 3

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • Instagram
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg