Новости

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД, УЛААН-ҮДЭ ХОТОДО АЖАҺУУГШАД!

Сагаан һарамнай морилон буужа, ама сагаан хулгана жэлнай таатай зохидоор угтуулан, дүүрэн эрхэдээ оробо. "Амар сайн" театр та бүгэдэниие арадайнгаа һайндэрөөр хани халуунаар амаршалан, хүгжэм дуута "САГААН ҺАРАМНАЙ САЛГИДАҺААР" ээлжээтэ наадандаа урина. Буряадхан дуунайнгаа уянгата хүгжэмдэ үлгыдүүлэн, янза бүриин ялас гэмэ хатарнуудай эди шэдииень бэедээ шэнгээжэ, сэдьхэлэй хүбшэргэй хүдэлгэмэ, онсохон үгүүлбэритэй хөөмэйн аялга дуунууд та олоной үзэмжэдэ дурадхагдаха. МАРТЫН 15-ДА БУРЯАД ТЕАТРТАА УУЛЗАЯ, САГААЛГАНААР!

Просмотров: 16Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg