Новости

ХҮНДЭТЭ НЮТАГАЙХИД!

"Амар сайн" театрай аман зохёолой "Түбэргөөн" бүлгэмэй байгуулагдаһаар 20 жэл гүйсэбэ. Энэ ойн баярта зорюулагдаһан "ХҮНХИНЭМЭ ҺАЙХАН ХӨӨМЭЙН АЯЛГА" шагнахаяа, сэдьхэлэй хүбшэргэйе уяруулан дайрама, хүгжэм зугаа дэлгэһэн нааданда таанадаа уринабди!

Просмотров: 12Комментариев: 0

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg