687000,Забайкальский край, Агинский р-н, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70

amarsainteatr@mail.ru | Tel +7(30239)3-53-22

www.amarsain.ru

© 2019 by 2menx Studio

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg

Новости

  • 2menx

Шэнэ дуун мүндэлбэ

ҮГЭНЬ ДУГАРМА БАТОБОЛОТОВА ХҮГЖЭМЫНЬ АГВААНЦЭРЭНГИЙН ЭНХТАЙВАН

НАНГИН ХОЛБОО

Буурал түүхын манан сооһоо, Буудал холын домог дахан, Буряад - Монгол хүнэй хүбүүн Бууса тоонтоо тахин үргөө.

ДАБТАЛГА: Элинсэг угай утаһан холбоо Энгэр хээтэй түрэл зоной, Эльгэ зүрхэн һаруул сэбэр Эхэ эсэгын һургаал сэсэн.

Энхэ һуухын сэлмэг гэрэл Элшээ сасан, заяан һэргээ, Эжын нангин, этигэл, найдал, Эрхэ басаган гуламта тахяа. ДАБТАЛГА:

Ууган арадай сагаан харгын Уудам хэшэгэй зула бадараа. Уран абын, урин эжын Угай сахюусан һүлдэ сэлмээ. ДАБТАЛГА:

Сээжэмни дэлбэржэ, Сэдьхэлни сэсэглэбэ. Дуумни зэдэлжэ, Дурамни халиба.

Үсэгэлдэр үдэшэ "Амар сайн" театрта үнгэрһэн "Хани нүхэдэй дүхэригтэ" тоглолтын үедэ Ага нютагаймнай мэдээжэ ирагуу найрагша Дугарма Батоболотовагай бэшэһэн үгэдэ Монголой арадай артист Агваанцэрэнгийн Энхтайван хүгжэм зохеожо, шэнэ дуун мүндэлбэ. Олон тоото арад зоной һонорто дурадхагдаба. Нааданай һүүлээр мүндэлэн түрэһэн мүрнүүд...

МЭДЭРЭЛ Үгэмни үлхэлдэжэ, Үргэһэмни сэлмэбэ. Үлзымни хэшэглэжэ, Үреэлни мүндэлбэ.

Мэлмэржэ салгидаһан, Мэдэрэл һэргэбэ. Мүнгэн дуһалхан Мүнхэрэн тунаба.

Хүмүүн бэедэмни Хүсэл шургаба. Хүн шэнжымни Хүгжэм һэрюулбэ...

17.11. 2019 он. Сахюурта.


Просмотров: 4