Новости

ШЭНЭ ПРОЕКТЫН НЭГЭ ХУБИНЬ

Мүнөөдэр, сентябриин 25-да буулгабаринуудаймнай һүүлшын үдэр үнгэрбэ. Хэдэн үдэрэй туршада үрэжэлтэйгөөр ажаллажа, мэргэжэлтэдэй ударидалга доро ехэхэн хэрэг бүтэбэ. Алтан шара намарай үедэ, үзэсхэлэнтэ һайхан байгаалиин оршон байдалда "Амар сайн" театрай артистнар урагшатай ажаллаба. Суута Онон голой эрьедэ, Баатарай үбэр гээд нэршэһэн газарта байрлажа, таатай зохидоор олон зониие угтан абаһан Дугаров Баиржаб Юндуновичта, гэр бүлэдэнь, энэ хэрэгтэмнай хабаадалсаһан Будалан, Зүдхэли нютагайхидта баярые хүргэхэ байнабди.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Просмотров: 6Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg