Новости

"Эдир Будамшуу"

Мүнөө жэл соносхогдоһон Театрай жэлдэ “ЭДИР БУДАМШУУ" гэһэн уласхоорондын хүүгэдэй мүрысөөн 15 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглээ. Уласхоорондын хэмжээнэй «Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөөе Ородой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэн Михаил Елбонов үүсхэн байгуулһан гэжэ бултанда мэдээжэ. Түрэл хэлэндээ бэрхэ, уран үгэтэй, дуу дуулаха, зүжэглэн наадаха аргатай, эдир бэлигтэйшүүл эндэ хабаададаг. Арбан табан жэлэй хугасаа соо “Эдир Будамшуу” хадаа олон бэлигтэй хүүгэдые буряад арадайнгаа соёл урлалда дура абьяастай болгожо, үргэн зохёохы харгыда үреэһэн габьяатай. Арадай герой Будамшуу шэнги һүбэлгэн ухаатай, хурса хэлэтэй, солбон, дорюун хүбүүд илажа гарадаг гээшэ. - Энэ мүрысөөндэмнай Агын Буряадай тойрогой хүбүүд ехэ амжалтатай хабаададаг гээшэ. Бидэ эдэ хүүгэдэй гэртэхиндэ, багшанартань, соёлой хүдэлмэрилэгшэдтэ, бэлдэлгэдэнь хабаатай зондо ехэ баяртай байдагбди. Агаһаа бэрхэ хүбүүд шалгаржа гараһан: Амидхаашын Баясхалан Базаржапов, Шулуутайн Ананда Зыдыгмаев, Цырен Цыбикмитов, Хойто-Агын Булат Мункуев, Баясхалан Бадмаев ба бусад хүбүүд Гран приншье, лауреадайшье нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. Юу хэлэхэб, Агамнай Ага! Хэзээдэшье бэрхэ, ёһо заншалаа алдаагүй, залуу үетэнээ зүб мүрөөр хүмүүжэлдэг арадтай ха юм даа – гэжэ Михаил Гомбоевич хэлэнэ. “Нам – 15 лет!” гэһэн тоглолтоёо Агын тойрогой нютагуудаар харуулха. Ноябриин 23-й үдэр, 17:00 сагта - Зүдхэли нютагта; Ноябриин 24-эй үдэр, 12:00 сагта – Алханада; 18:00 сагта – Үзөөн нютагта; Ноябриин 25-ай үдэр, 18:30 сагта – Агада “Амар сайн” театрта. Хэдэн жэлэй “Эдир Будамшуу” гэһэн уласхоорондын мүрысөөнэй илагшад: Виктор Лубсанов, Баясхалан Базаржапов, Ринчин Турлаков, Цырен Баиров, Мунко Лхамаев, Тамир Олзобоев, Солбон Жамьянов гэгшэд энэ тоглолтодо хабаадаха. Зарим хүбүүдынь буряад арадайнгаа урманда тогложо ябанад, тус мүрысөөнһөө урган гараһан, тодорһон одо мүшэд болонхой. Үшөө хэды нэрэнүүд ерээдүйдэ зэдэлхэб!

Просмотров: 9Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg