Новости

ЭНЭРХЫ СЭДЬХЭЛҺЭЭ

Дулаахан уларилтай хабарай энэ үдэшэ "Амар сайн" театрай танхим соо нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга олониие нэгэдүүлбэ.


Ушарынь гэхэдэ, хорбоото юртэмсын нюруу дээрэ нюураа харуулжа мэнэ һаяхан мүндэлһэн нялха нарай Адиса басаганда зорюулагдаа.


Хүндэ үбшэндэ нэрбэгдээд байһан бишыхан Адисын түргэн эдэгэхын түлөө, абаралта тарилгада мүнгэнэй хүсөөр туһалха зорилготойгоор "Амар сайн" театр буянта хэрэг үйлэдэбэ. Тус ажаябуулгадамнай суг хамта ажалладаг анда нүхэднай һаналаа нэгэдүүлэн, концерт-наадан мүнөөдэр үнгэрбэ.


Ага нютагай ажаһуугшад энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ хубитаяа оруулжа, "Амар сайн" театрай артистнарай, "ДалиТЭ" театрай, Агын аймагай соёлой байшанай ба "Найдал" группын дуушад ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаһандань урмашанабди. К.И.Базарсадаевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран һайханай һургуулиин хүмүүжэмэлнүүд - эдир хүгжэмшэд талаан бэлигээ дэлгэжэ, уянгата һайхан дуугаараа, уян нугархай хатар наадаараа сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл шэмшэрүүлэн,

энэрхы сэдьхэлһээ шармайбад.


Концерт-нааданай түгэсхэлдэ Адисын волонтерско штабай куратор Баира Дамбаева энэ ябуулга эмхидхэгшэдтэ, хабаадагшадта, мүн харагшадтамнай гүн сэдьхэлһээ баярай үгэнүүдые дамжуулаа.


Бүхы хүүгэдтэл адли балшар бага наһандаа дүүрэн жаргал эдлэхэ гэжэ амиды бурхад гэртэхинтэйнь адли найданабди. Адиса басаганай һүр һүлдые үргэжэ, заяаша бурхандань һүгэдэн мүргэнэбди!


Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg