Новости

"ҮЛЗЫ УТАhАН" ДАМЖУУЛГАДА "АМАР САЙН" ТУХАЙ

Мүнөөдэр, мартын 27-до Буряад ФМ радиодо Үбэр-Байгалай (хори буряад) үдэр. Ага нютагайнгаа hонинуудые бүридхэн суглуулжа, олониитэдэ дамжуулха уялгатай, дүршэлтэй сурбалжалагша Янжима Дармаевагай бэлдэhэн дамжуулга дурадхагдаба. "Амар сайн" театр тухай, эмхидхэн ябуулагдажа байhан ажал хэрэгүүд тухай тус дамжуулга дотор шагнаха аргатайт. Уласхоорондын театрай үдэртэ зорюулагдаhан радио-дамжуулгада хүгжэмтэ дуунууд олоор табигдаба.

Просмотров: 5

© 2019 by Amarsain Studio

Учредитель: Министерство культуры Забайкальского края
Полное наименование учреждения- Государственное учреждение культуры "Национальный театр песни и танца

"Амар сайн"
Сокращенное наименование учреждения:ГУК "Амар сайн"
Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт.Агинское, ул.Ленина, 70 

amarsainteatr@mail.ru

  • ГУК "Амар сайн"
  • YouTube
  • Национальный театр "Амар сайн""
  • Instagram
  • ГУК "Амар сайн"
Национальный проект Культура
logo-lg.png
Гранты_баннер%20квадрат_250x250.jpg