Новости

20 ЖЭЛЭЙ ОЙН БАЯР

Мүнөө үдэшэ "Амар сайн" театрай танхим соо хүнхинэмэ һайхан хөөмэйн аялга зэдэлжэл мэдэбэ. Манай театрай аман зохёолой "Түбэргөөн" бүлгэмэй артистнар 20 жэлэйнгээ ойн баярта зорюулжа, һайндэрэй концерт-наада нютагайхидтаа дурадхаба. "Алхана уулын магтаал", "Үншэн сагаан ботогон", "Наян Наваа", "12 жэлэй магтаал", "Дуулим харгы", "Балжан хатан" болон бусад зохёолнууд гүйсэдхэгдөө. Олондо мэдээжэ болоһон, бүхы найр наадануудта эдэбхитэй хабаададаг Россиин Федерациин габьяата артист Леонид Бабалаев, Жаргал Бадмадоржиев, Агын Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Баир Дониров, Бажигма Батоцыренова, Баир Тумуров, тус хэмжээ ябуулгада хабаадалсаһан Баир Дамдинжапов, Чимит Санжимитупов, Алексей Цырендылыков гэгшэдтэ баярые хүргэе. Буряад арадаймнай уянгата дуунууд элдэб янзын хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй ашаар - лимбэ, тобшуур, чанза, морин хуур г.м. улам шэмэглэгдэжэ, аялга хүгжэмдэ бүришье һаа, онсо шэнжэ оруулна гэхэдэ алдуугүй. Нааданай түгэсхэлдэ Агын Буряадай тойрогой болон "Амар сайн" театрай захиргаануудай зүгһөө амаршалгын үреэл үгэнүүд хэлэгдээ, гарай бэлэгүүд барюулагдаа. "Түбэргөөн" бүлгэмнай декабриин 1-9 болотор ниислэл хото Москвада үнгэргэгдэхэ Дальневосточно форумдо хабаадахань. Арюун харгы үреэжэ, амжалтатай ябажа ерэхыень хүсэе. #культуразабайкалья

Просмотров: 25Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все