Новости

80 ЖЭЛЭЙ ОЙН БАЯРААР!

Гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай "Амар сайн" театрай зүгһөө баян түүхэ намтартай, олондо мэдээжэ болоhон Буряадай гүрэнэй оркестрэй 80 жэлэйнь ойн баяраар хани халуунаар амаршалнабди!

Соёл урлалай хүгжэн hалбарха ажаябуулгада «Байгал» театрай Буряадай үндэhэтэнэй оркестрэй оруулhан үүргэ нүлөөнь айхабтар ехэ. Анхан аминдаа бэеэ дааhан оркестрнүүд нэгэдүүлэгдэжэ, эршэ хүсэеэ улам мүлижэ, талаан бэлигтэй хүгжэмшэд таатай гоё аялга дуугаараа арад зоноо урмашуулан баясуулhан зандаа. 80 жэлэй туршада таhалгаряагүй зэдэлжэ байhан ирагуу аялга хүгжэм доро хэдэн үе зон үндыhэн, хүмүүжэhэн бэ?! Буряад арадайнгаа хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй шэдитэ хүсөөр уянгата hайхан аялга дуугаа дэлгэжэ, дэлхэй дүүрэн суурхаhан «Байгал» театрайнгаа артистнараар омогорхонобди.

Буряад арадай хүгжэмтэ оркестрэй бүридэлдэ хэдэн олон жэлэй туршада ажаллаhан, мүнөөшье хүдэлжэ байhан хүгжэмшэдые болон ударидан ябаhан хүтэлбэрилэгшэдые 80 жэлэй алтан ойгоор амаршалха зуураа Буряад республика дотороо нэрэтэй солотой дирижернуудай парад эмхидхэжэ, наартай гоё наада дэлгэжэ арад түмэнөө баясуулбат.

Буряад-монгол угсаатанай зүрхэ сэдьхэлдэ эгээл дүтөөр hанагдаха жэнгинэмэ жэгүүртэй морин хуур, өөрын онсо нугалбаритай тобшуур, ятага, йочин, лимбэ болон бусадшье хүгжэмтэ зэмсэгүүдэй аялга дуун нэгэдэхэдээ, гансата хүнэй сэдьхэлэй хүбшэргэйе дайран уяруулха аргатай, хүн түрэлтэнэй hүр жабхаланта hүлдые өөдэнь үргэхэ эди шэдитэй бшуу.

Бүхы hанаhан, түсэблэhэн хэрэгүүдтнай улам урагшатайгаар бэелүүлэгдэжэ, жэлhээ жэлдэ ялас гэмэ илалтануудта хүртэжэ, соёл урлалай түүхэдэ саарhан дээрэ мүр сараа үлөөжэ, уянгата аялга дуугаа захи хизааргүй орон дэлхэйгээр соностуулан зэдэлүүлжэ, Буряадайнгаа нэрэ hүлдые дээрэ үргэн ябахатнай болтогой!
Просмотров: 6Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все